Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In dit hoofdstuk worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente, die niet direct aan een specifiek programma zijn toe te rekenen, verantwoord en toegelicht. Het gaat hierbij om belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit beleggingen en financiering en sinds 2017 ook de baten en lasten voor overhead. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds en de onroerendezaakbelastingen (OZB). Deze middelen hebben geen vast of verplicht bestedingsdoel. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen die vallen onder programma 07 Milieu.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

11.984

16,0 %

Baten

52.605

70,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37