Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma

Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

0.1 Bestuur

1.645

0

-1.645

0.2 Burgerzaken

957

292

-665

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.990

0

-1.990

1.2 Openbare orde en veiligheid

700

62

-638

Totaal Bestuur

5.292

354

-4.939

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

0.63 Parkeerbelasting

104

760

656

2.1 Verkeer en vervoer

4.763

127

-4.636

2.2 Parkeren

10

0

-10

2.4 Economische havens en waterwegen

248

39

-210

2.5 Openbaar vervoer

15

0

-15

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.845

80

-1.765

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

113

118

5

Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

7.097

1.123

-5.974

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

201

156

-45

3.1 Economische ontwikkeling

171

0

-171

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.196

2.178

-18

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

12

13

2

3.4 Economische promotie

100

0

-100

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

717

5

-713

Totaal Economische Structuur en Toerisme

3.396

2.351

-1.045

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

4.1 Openbaar basisonderwijs

120

30

-90

4.2 Onderwijshuisvesting

1.070

0

-1.070

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.660

386

-1.274

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

51

0

-51

Totaal Onderwijs en Kinderopvang

2.901

416

-2.485

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

2.3 Recreatieve havens

2

2

0

3.4 Economische promotie

24

10

-14

5.1 Sportbeleid en activering

325

20

-305

5.2 Sportaccommodaties

809

38

-771

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

679

38

-642

5.4 Musea

114

2

-112

5.5 Cultureel erfgoed

176

0

-176

5.6 Media

627

0

-627

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

54

3

-51

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

2.812

112

-2.700

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.157

272

-2.885

6.2 Wijkteams

192

3

-189

6.3 Inkomensregelingen

6.512

5.432

-1.081

6.4 Begeleide participatie

4.231

0

-4.231

6.5 Arbeidsparticipatie

716

0

-716

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

517

5

-512

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

5.674

160

-5.514

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.042

0

-6.042

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

160

70

-90

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

800

0

-800

7.1 Volksgezondheid

1.209

0

-1.209

Totaal Werk en Inkomen

29.211

5.942

-23.269

PROGRAMMA 07 MILIEU

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

7.2 Riolering

2.630

3.498

868

7.3 Afval

3.107

3.836

729

7.4 Milieubeheer

836

8

-829

Totaal Milieu

6.574

7.342

768

PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14

0

-14

8.1 Ruimtelijke Ordening

594

205

-389

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

2.481

2.463

-18

8.3 Wonen en bouwen

1.167

940

-227

Totaal Wonen

4.255

3.608

-648

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

0.4 Overhead

11.071

228

-10.843

0.5 Treasury

-112

23

135

0.61 OZB woningen

0

3.226

3.226

0.62 OZB niet-woningen

0

1.739

1.739

0.64 Belastingen overig

438

1.160

722

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

45.899

45.899

0.8 Overige baten en lasten

727

0

-727

3.4 Economische promotie

0

330

330

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

12.124

52.605

40.481

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37