Algemeen

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

In deze Programmabegroting 2021 is voor een bedrag van € 4.069.163 aan incidentele lasten en voor een bedrag van € 4.018.400 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:

Incidentele baten en lasten

Programma

Omschrijving

Bedrag (in €)

Lasten

01 Bestuur en Veiligheid

Eenmalige lasten verkiezingen (incl.Corona-maatregelen)

34.000

01 Bestuur en Veiligheid

Bijstorting pensioenvoorziening wethouders

61.000

01 Bestuur en Veiligheid

Permanentie infokeet Hedwigepolder

5.000

01 Bestuur en Veiligheid

Extra lasten handhaving door Corona-maatregelen

20.000

02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Extra onderhoud door glasvezelplannen

35.000

02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Onderhoud en externe ondersteuning haven Walsoorden

150.000

02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Inhuur en onderhoudskosten openbaar groenbeheer

96.000

03 Economische Structuur en Toerisme

Overdracht ind.terrein Hogeweg V (afboeking boekwaarde)

2.166.700

03 Economische Structuur en Toerisme

Extra onderhoud sporthal Kloosterzande (MJOP)

18.150

04 Onderwijs en Kinderopvang

Taskforce VO Zeeuws-Vlaanderen (AR)

187.500

05 Sport Cultuur en Recreatie

Boventallige personeelslasten, eenmalige subsidie

40.333

05 Sport Cultuur en Recreatie

Realisatie museum (onderuitputting afschrijvingslasten)

60.000-

05 Sport Cultuur en Recreatie

Extra onderhoud monumenten (MJOP)

75.000

05 Sport Cultuur en Recreatie

Extra subsidie omroep Hulst (evaluatie 2021)

30.000

06 Sociaal Domein

Diverse lasten nieuwe WMO-taken

26.489

06 Sociaal Domein

Aanpak dak- en thuislozen via maatschappelijke opvang

32.051

06 Sociaal Domein

Extra onderhoud dorps- en wijkcentra (MJOP)

47.090

06 Sociaal Domein

Project Gezond in de Stad (GIDS-gelden)

62.579

07 Milieu

Diverse lasten riolering

24.000

07 Milieu

Eenmalige lasten duurzaamheid (AR)

80.000

08 Ruimte en Wonen

Inhuur tbv invoering omgevingswet en bijdr. RES

55.390

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Coronagerelateerde lasten

55.000

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Extra onderhoud gem. gebpouwen (MJOP)

67.620

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Diverse bedrijfsvoeringslasten (inhuur, opleiding, inventaris, etc)

445.000

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Stelposten Onvoorzien/NTC (onderuitputting diverse posten)

67.660-

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Vergoeding administratie Perkpolder niet storten in reserve

78.900-

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Onderuitputting storting reserve MIP

88.179-

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Versterking weerstandsvermogen (storting AR)

550.000

Totaal incidentele lasten (a)

4.069.163

Baten

02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Degeneratievergoeding door glasvezelplannen

35.000

03 Economische Structuur en Toerisme

Overdracht ind.terrein Hogeweg V (koopsom en rente)

2.175.040

08 Ruimte en Wonen

Leges bouwvergunningen (aflopend bouwvolume)

200.000

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Opbrengst Precariorechten (kabels/leidingen laatste jaar)

800.000

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Onttrekking reserve Vastgoed (MJOP)

207.860

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Onttrekking claims AR (Taskforce, Duurzaamheid, Omg.wet)

417.500

09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Kasschuif opschalingskorting AU Gemeentefonds(2021 -> 2022)

183.000

Totaal incidentele baten (b)

4.018.400

Saldo incidentele baten/lasten (b-a, -= nadelig)

50.763-

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37