Financiële begroting 2021

Geprognosticeerde meerjarige balans 2021-2024

Geprognosticeerde meerjarige balans 2021-2024

Op de volgende pagina treft u de geprognosticeerde balans 2021-2024 aan. Door een herziening van het BBV is het vanaf 2017 voor de gemeente verplicht deze balans voor het begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren in de Programmabegroting op te nemen.
De gepresenteerde balans is gebaseerd op de laatst vastgestelde balans in de jaarrekening 2019. Vanuit deze balans zijn alleen de geraamde mutaties in de Programmabegrotingen 2020 en 2021 die doorwerking hebben naar de balans opgenomen.
Deze balans is daardoor zeer globaal van karakter en bevat alleen de gevolgen van het tot nu vastgestelde beleid. In deze balans zijn de voorgenomen nieuwe en/of vervangingsinvesteringen voor de komende jaren uit bijlage 2 bij deze Programmabegroting nog niet opgenomen bij de activa , omdat de raad daarover nog geen besluit tot beschikbaarstelling van de daarvoor benodigde budgetten heeft genomen. Dit zal namelijk ook gevolgen hebben voor de gepresenteerde stand van de reserves en voorzieningen, omdat de hogere lasten daaruit worden gedekt. De mutaties die dit tot gevolg heeft, zijn ook nog niet in de betreffende programma’s verwerkt.

Geprognosticeerde Balans 31-12(x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activa

Vaste activa:

61.918

74.853

73.091

70.307

67.600

65.028

- Immateriële vaste activa

186

176

169

163

156

149

- Materiële vaste activa

59.851

73.801

72.046

69.269

66.570

64.005

- Financiële vaste activa

1.882

876

876

875

875

874

Vlottende Activa:

15.522

9.450

4.971

4.471

3.971

3.471

- Voorraden

5.610

5.638

1.659

1.659

1.659

1.659

- Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

6.033

3.533

3.033

2.533

2.033

1.533

- Overlopende activa

170

170

170

170

170

170

- Liquide middelen

3.709

109

109

109

109

109

Totaal Activa

77.440

84.303

78.062

74.778

71.571

68.499

Passiva

Vaste passiva:

69.876

70.191

73.745

69.719

66.920

64.769

- Eigen vermogen

17.789

14.630

14.814

15.212

15.660

16.157

- Voorzieningen

10.982

11.422

12.258

12.991

13.724

14.456

- Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

41.105

44.139

46.673

41.516

37.536

34.156

Vlottende passiva

7.564

14.112

4.317

5.059

4.651

3.730

- Schulden met een looptijd < 1 jaar

6.364

12.912

3.117

3.859

3.451

2.530

- Overlopende passiva

795

795

795

795

795

795

- Schulden aan kredietinstellingen

405

405

405

405

405

405

Totaal passiva

77.440

84.303

78.062

74.778

71.571

68.499

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37