Financiële begroting 2021

Overzicht van baten en lasten 2021

Overzicht van baten en lasten 2021

Op de volgende pagina treft u een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma aan voor het begrotingsjaar 2021, alsmede de daaropvolgende jaren 2022 tot en met 2024. Ter vergelijking zijn eveneens de cijfers uit de Jaarrekening 2019 en de tot en met de Voorjaarsnota bijgestelde begrotingscijfers 2020 opgenomen.

Dit overzicht geeft een beeld van de geraamde lasten en baten voor de genoemde jaren en de saldi per programma (bedragen x € 1.000).

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma Bestuur en Veiligheid

5.482

400

5.094

346

5.292

354

5.200

354

5.228

354

5.228

354

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

6.513

1.050

6.896

991

7.097

1.123

6.816

1.088

6.906

1.088

6.906

1.088

Programma Economische structuur en toerisme

1.946

1.885

1.472

324

3.396

2.351

1.211

176

1.211

176

1.211

176

Programma Onderwijs en Kinderopvang

2.376

144

2.682

290

2.901

416

2.714

416

2.869

416

2.869

416

Programma Sport cultuur en recreatie

3.039

178

2.876

123

2.812

112

2.816

112

2.816

112

2.816

112

Programma Sociaal Domein

28.634

5.808

31.766

8.868

29.211

5.942

28.792

5.942

28.792

5.942

28.792

5.942

Programma Milieu

6.142

7.334

6.508

6.956

6.574

7.342

6.470

7.342

6.470

7.342

6.470

7.342

Programma Ruimte en Wonen

2.164

1.694

6.383

5.634

4.255

3.608

4.200

3.408

4.200

3.408

4.200

3.408

Totaal programma's

56.297

18.494

63.678

23.530

61.539

21.247

58.220

18.837

58.493

18.837

58.493

18.837

Onvoorzien

90

140

90

90

140

Algemene dekkingsmiddelen

10.232

48.801

12.116

50.881

11.984

52.605

11.524

51.752

11.364

51.918

11.404

52.045

Totaal voor bestemming

66.529

67.294

75.883

74.411

73.663

73.852

69.833

70.589

69.946

70.755

70.036

70.882

Mutaties aan reserves:

Programma Bestuur en Veiligheid

33

142

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

473

206

507

579

419

427

557

427

607

427

657

427

Programma Economische structuur en toerisme

1.501

600

179

18

Programma Onderwijs en Kinderopvang

234

281

20

188

20

20

20

Programma Sport cultuur en recreatie

13

164

-21

126

13

75

13

13

13

Programma Sociaal domein

1.728

402

47

250

250

250

Programma Milieu

95

25

387

80

Programma Ruimte en wonen

529

11

129

116

138

150

217

217

217

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.668

2.121

1.246

1.029

646

68

96

96

96

Totaal na bestemming

71.807

72.417

77.744

77.651

74.899

74.904

70.987

71.016

71.150

71.182

71.290

71.309

Resultaat (-/- = nadelig)

610

-94

5

29

32

19

Totalen-generaal

72.417

72.417

77.651

77.651

74.904

74.904

71.016

71.016

71.182

71.182

71.309

71.309

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37