Programma's

Reserves

In onderstaand overzicht worden de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves per programma weergegeven.

bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves:

Programma Bestuur en Veiligheid

33

142

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

473

206

507

579

419

427

557

427

607

427

657

427

Programma Economische structuur en toerisme

1.501

600

179

18

Programma Onderwijs en Kinderopvang

234

281

20

188

20

20

20

Programma Sport cultuur en recreatie

13

164

-21

126

13

75

13

13

13

Programma Sociaal domein

1.728

402

47

250

250

250

Programma Milieu

95

25

387

80

Programma Ruimte en wonen

529

11

129

116

138

150

217

217

217

Rente toevoeging/onttrekking

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.668

2.121

1.246

1.029

646

68

96

96

96

Totaal na bestemming

5.278

5.123

1.861

3.240

1.236

1.052

1.153

427

1.203

427

1.253

427

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

1.236

1,7 %

Baten

1.052

1,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37