Algemeen

Verschillenanalyse begroting 2020-2021

Verschillenanalyse begroting 2020-2021

De hieronder weergegeven structurele financiële mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2020 en de Voorjaarsnota 2020 hebben tot het nieuw positief structureel saldo van € 56.000 voor 2021 geleid.

Verschillenanalyse Begroting 2020-2021

Omschrijving (-/- = nadeel)

Bedrag

Stand begrotingsjaar 2021 in Voorjaarsnota 2020

295.000

1 Maatregelen dekkingsplan 4 t/m 19

166.000

2 Pensioenberekening wethouders/vm.personeel

-50.000

3 Cloudoplossing samenleving/HvE

-45.000

4 Extra kosten afvoer grond (locatie Stellestraat weg)

-72.000

5 Voorziening begraafplaatsen

-30.000

6 Hogere energielasten (besp.duurzaamheid te hoog ingeschat)

-60.000

7 Hogere stijging salarissen

-205.000

8 Doorbelasting salarissen/overhead riolering

45.000

9 Overige kleinere verschillen

12.000

Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen

-239.000

Structureel begrotingssaldo 2021

56.000

Toelichting verschillen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020
Onderstaande toelichting betreft alleen de mutaties in de Programmabegroting 2021 ten opzichte van de laatste stand in de Voorjaarsnota 2020 waarmee nog geen rekening was gehouden.

  1. Dit betreffen de maatregelen met de volgnummers 4 t/m 19 die afzonderlijk zijn toegelicht bij het voorgesteld dekkingsplan 2020-2023.
  2. In vorige begrotingen is nog geen rekening gehouden met de externe dienstverlening voor de berekening en verwerking van de pensioenvoorzieningen voor wethouders en voormalig personeel.
  3. Sinds een aantal jaren wordt de cloudoplossing voor de programmatuur voor het sociaal domein  ook gebruikt door de stichting Hulst voor Elkaar voor de dienstverlening die zij voor de gemeente verrichten. Voor beide organisaties is dit een efficiëntere werkwijze. Dit heeft geleid tot hogere lasten. Overigens wordt getracht deze lasten naar een lager bedrag om te buigen. Hiervoor is een stelpost opgenomen in het dekkingsplan (zie ook punt 1). Ook de ICT uitgaven voor met name software voor de rest van de organisatie zijn met € 159.000 gestegen. Financiële dekking is verrekend met de stelpost loon-/prijsindex.
  4. Doordat de locatie Stellestraat niet meer beschikbaar is, zijn de kosten voor afvoer van grond bij wegenwerken, groen, et cetera gestegen.
  5. In de vorige begrotingen is geen rekening gehouden met een noodzakelijke storting in de voorziening begraafplaatsen. In de jaarrekening c.q. tussentijdse rapportages leidde dit de afgelopen jaren altijd tot nadelige verschillen.
  6. Bij het berekenen van de voordelen door de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen is er onvoldoende rekening mee gehouden dat de energieprijzen en verbruikt de afgelopen jaren meer zijn gestegen dan de budgetten die daarvoor beschikbaar waren. We wachten de structurele effecten van de verduurzaming af. Er is immers ook vertraging in de uitvoering opgelopen.
  7. Voor de salarissen is op de programma's rekening gehouden met een stijging van 1% en 1,7% voor de pensioenpremies. Deze stijging is verrekend met de loon-/prijscompensatie uit de algemene uitkering uit het gemeente. Daarbovenop hebben wij voorzichtigheidshalve een stelpost geraamd naar een stijging van de salarissen met 2,2% en pensioenpremies met 2,5%.
  8. In de jaarrekeningen van de afgelopen jaren bleek uit de geregistreerde tijdverantwoording dat de salaris- en overheadlasten die op begrotingsbasis aan het rioolfonds toegerekend werden, te laag waren.
  9. De overige (voordelige) verschillen betreffen velerlei kleinere mutaties.
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37