Algemeen

Inleiding

Inleiding

Hierbij wordt de begroting 2021 aangeboden. De basis voor de begroting is gelegen in de voorjaarsnota 2020/perspectievennota 2021 van afgelopen juli. In de perspectievennota staat de opdracht om de opgave van € 2,4 miljoen structureel op te lossen, dit inclusief een bedrag van € 1,1 miljoen voor een eventuele herverdeling van het gemeentefonds. Een bedrag dat mede het gevolg is van een aantal te verwachten ontwikkelingen die grote financiële impact hebben op de gemeentelijke financiën. Vanuit een solide basis kunnen we echter goed omgaan met meevallers en tegenvallers om koersvast onze opgaven en ambitie te realiseren.

De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheid. Onzekerheid rondom de lange termijngevolgen van de coronacrisis, niet alleen in financiële zin maar ook maatschappelijk. Naast de rijksmaatregelen hebben we hierop reeds trachten te anticiperen met onder andere het bestemmen van het rekeningsaldo 2019 en een deel van de Algemene Reserve voor het zelf nemen van coronamaatregelen.

Verder zijn er nog steeds zorgen over de oplopende kosten binnen de Jeugdzorg. Ondanks een lopend onderzoek en incidentele ingrepen door het Rijk wordt deze ontwikkeling met zorg gadegeslagen. Streven is om in 2021 binnen het Sociale Domein de uitgaven gelijk te laten zijn aan de ontvangsten van het Rijk. Dit vraagt om ingrepen welke evenwel niet ten koste mogen gaan van geleverde zorg. Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in stabilisering van de reserve Sociaal Domein op een bedrag van € 700.000.

Daarnaast blijft de herijking van het Gemeentefonds ook nog immer als “donkere wolk” aan de horizon hangen. De exacte impact is nog af te wachten doch de voorlopige signalen zijn ongunstig en zullen op termijn mogelijk nopen tot extra financiële ingrepen.

Ten slotte zal ook de transformatie in het fysieke domein de komende jaren in toenemende mate aandacht gaan vragen. Implementatie van de Omgevingswet , duurzaamheid, energietransitie en behouden van vitale dorpen en kernen zijn een aantal trajecten die we in een open dialoog met inwoners en organisaties vorm moeten gaan geven.

Ongeacht de nodige onzekerheden achten wij het van groot belang dat geïnvesteerd blijft worden in voorzieningen die van belang zijn voor de leefbaarheid en woongenot binnen de kernen. In 2021 zal dan ook uitvoering worden gegeven aan de geplande projecten in wegen en riolering. Zo zal de reconstructie van de Tivoliweg een verder vervolg worden gegeven. Met de reconstructie van kruising Absdaalseweg en Van der Maelstedeweg wordt eveneens invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens.  Al geruime tijd wordt gewerkt aan de vervanging van het rioolstelsel in Kloosterzande. In 2021 zullen deze werkzaamheden een volgende fase in gaan. De rioolstelsels in Vogelwaarde en Nieuw Namen zullen eveneens worden vervangen. Uiteindelijk betekent dit een totaal investeringsbedrag van ruim € 4 miljoen.

Natuurlijk blijven we ook investeren in lopende projecten als De Nieuwe Bierkaai en Plan Perkpolder, maar zal ook een impuls worden gegeven aan het opstarten van een nieuw exploitatieplan Groote Kreek II te Hulst.

Naast de investeringen in wegen en riolering is er tevens het voornemen om op termijn te investeren in een uni-locatie van het Reynaertcollege en een gecombineerde voorziening Brandweerkazerne / Gemeentewerkplaats en Carnavalsloods in Kloosterzande. Het totale bedrag van beide investeringen bedraagt circa € 9 miljoen.

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen begonnen voor de realisering van een nieuw en meer hedendaags museum in ’s Landshuis. Realisering van het museum staat gepland voor 2021. Een belangrijke ontwikkeling op toeristisch en cultureel gebied voor de gemeente Hulst. Met de realisering van het museum is een bedrag van circa € 1,5 miljoen euro gemoeid. Op cultureel gebied draagt de gemeente Hulst verder als co-financierder € 15.000 bij aan het evenement Vestrock. Dit evenement heeft door het Nederlands Fonds Podiumkunsten nationale erkenning ontvangen en krijgt daarmee een meerjarige financiële festivalsubsidie voor de komende vier jaar.

Ondanks de voorgenomen grote investeringen kan er meerjarig een sluitende begroting worden gepresenteerd. De noodzakelijke dekkingsmaatregelen zijn dusdanig dat dit niet resulteert in onevenredig stijgende lasten. Het rioolrecht zal uitsluitend worden geïndexeerd wat geen gevolgen heeft op toekomstige investeringen in de gemeentelijke riolering. De onroerende zaakbelasting zal ondanks de investeringen niet exorbitant worden verhoogd, waardoor nog immer de tarieven als één van de laagste binnen Zeeland zullen zijn.

Evenals in voorgaande jaren wordt bij de afvalstoffenheffing gestreefd naar kostendekkendheid. Ondanks minder gunstige ontwikkelingen op de afvalmarkt, lagere vergoedingen en oplopende afvalhoeveelheden, blijven de tariefsaanpassingen binnen de perken. De leges worden geïndexeerd waarbij wel reeds rekening wordt gehouden met toekomstige wijzigingen met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborgen bouwen.

De huidige tijd en nabije toekomst is onderhevig aan grote veranderingen en onzekerheden omtrent zaken die op ons af komen. Onzekerheden waarvan de impact niet altijd tot in detail is in te schatten. In de gedachtegang van het coalitieprogramma “De kracht van samen” wordt een bestendige koers gevaren en zal samen gewerkt moeten worden aan een toekomst van de gemeente Hulst. Een toekomst die in financiële maar zeker ook maatschappelijke zin veranderd zal zijn. Als gemeente nemen we onderbouwde en bewuste maatregelen die noodzakelijk zijn om stabiliteit te bieden en vertrouwen te hebben in deze toekomst, hoe onduidelijk deze ook moge zijn.

Hulst, oktober 2020

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37